آگهی مناقصه 1396/1

در . ارسال شده در آگهی مناقصه و مزایده

آگهي مناقصه 1396/1

دانشكده علمي – كاربردي پست و مخابرات در نظر دارد جهت انجام امور خدماتي و پشتيباني خود از قبيل حمل و نقل، پيشخدمتي، امور اداری خدمات، باغبانی و نگهبانی را در سال 1396 از طريق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد با شركت هاي ذيربط كه داراي تعيين صلاحيت و رتبه بندي از وزارت كار و امور اجتماعي استان تهران مي باشند بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها اقدام نمايد.

تمامی شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت شرایط مناقصه و آگاهی بیشتر از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 96/02/6 به دبیرخانه دانشکده به نشانی : تهران : میدان آزادی، بزرگراه محمدعلی جناح، بلوار دانش کدپستی : 1391637111 تلفن : 44659661-4 نمابر 44659665 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

  1. تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه:

    از روز درج آگهی شنبه مورخه 96/02/6 لغایت 96/02/16 به دبیرخانه دانشکده به نشانی : تهران : میدان آزادی، بزرگراه محمدعلی جناح، بلوار دانش است و تاریخ پایان تسلیم پیشنهاد نیز 96/02/26 می باشد.

  1. میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال