خدمات مرتبط با آموزشهای بلند مدت

در . ارسال شده در میز خدمت

عنوان خدمت  فرآیند دریافت خدمت
 انجام پروژه دانشجویان                         
راهنما
 انجام کارورزی دانشجویان راهنما
 درخواست فارغ التحضیلی راهنما
 اعتراض به نمره

 از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس: 

http://hamava.umsha.ac.ir

 اخذ مرخصی تحصیلی

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 پرداخت شهریه دانشجویی

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل  

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umshs.ac.ir

 درخواست میهمان

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 در خواست انصراف

 از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 معرفی به استاد

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 تمدید پروژه و کارورزی

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 جبران معدل

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 مرخصی تحصیلی

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

 http://hamava.umsha.ac.ir

 درخواست تجدید نظر نمرات

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

 http://hamava.umsha.ac.ir

 حذف اظطراری

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

 http://hamava.umsha.ac.ir

 کارنامه تایید شده

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

http://hamava.umsha.ac.ir

 پرداخت شهریه

از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع به آدرس:

 http://hamava.umsha.ac.ir

 انجام نظرسنجی اساتید http://www.ictfaculty.ir/fa/nazarsanji.html

میز خدمت

در . ارسال شده در میز خدمت

 عنوان خدمت  نحوه دریافت خدمت   
 آموزش های بلند مدت  راهنما
 دوره های تخصصی کوتاه مدت حوزه ICT  راهنما
 دوره های تخصصی بین المللی به میزبانی دانشکده در تعامل با نهادهای بین المللی      
 راهنما
ثبت نام ارزیابان کانون ارزیابی و توسعه مدیران بخش ICT  راهنما