برگزاری دوره آموزشی سیستم های انجام پروژه و اصول و اجزای قراردادها

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۳۰۰

نام دوره

مدت

زمان برگزاری

تعداد پرسنل

سالن برگزاری

سیستم های انجام پروژه و اصول و اجزا قرارداد ها

8 ساعت

27بهمن لغایت13 اسفند 98

30 نفر

سالن آموزش

کنترل پروژه با نرم افزار  MSP

24 ساعت

3 اسفند لغایت7 اسفند 98

30 نفر

سالن آموزش

ویژه پژوهشگران - مدیران  - ستاد

زمان برگزاری: بهمن و اسفند 98

مکان برگزاری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس برنامه ریزی صورت گرفته دوره آموزشی سیستم های انجام پروژه و اصول و اجزا قرارداد ها ویژه تمامی کارکنان و کارشناسان و دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار MSP ویژه پژوهشگران، مدیران، پرسنل ستاد، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر نظر اداره آموزش بهمن و اسفند ماه 98 توسط این دانشکده برگزار می شود و به افرادی که با موفقیت این دوره را سپری کرده باشند گواهی پایان دوره  اعطاء خواهد شد.


نظر شما :