آشنایی با مرکز (دانشکده)

 

مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال (دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات سابق) بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت‌های تابعه آن تأسیس شدو در حال حاضر بخاطر محوریت آموزش های ITU درخاورمیانه، به عنوان یک دانشکده بین المللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب میشود.