هیأت امناء

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات از سال  ۱۳۷۲ به منظور رفع نیاز فنی و تخصصی وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های وابسته و در اجرای آیین نامه تاسیس موسسات آموزشی عالی وابسته به سازمان های تاسیس شده است که به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ج .۱ . ۱ به صورت هیات امنایی در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره گردد.

 

اعضای آن عبارتند از:

۱-    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس هیأت امناء

۲-    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان به عنوان عضو هیأت امناء

۳-    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده ایشان به عنوان عضو هیأت امناء

۴-    سه نفر از شخصیت های موثر علمی کشور در زمینه تخصصی مخابرات که حداقل دو نفر از آنها از اعضاء هیأت علمی باشند به عنوان عضو هیأت امناء

۵-    رئیس دانشکده به عنوان دبیر هیأت امناء

وظایف و اختیارات هیأت امناء مطابق قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبصره 9 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.