معاونت آموزشی،پژوهشی و امور دانشجویی

                                                                     

                                      

   نام و نام خانوادگی: حسن یگانه

   سمت: معاونت آموزشی،پژوهشی و امور دانشجویی

   مدرک تحصیلی: دکترای برق-مخابرات

 

 

اهم وظایف معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشیمنطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه.
 • برنامه‌ریزی امور آموزشی دانشکده با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته.
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط.
 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین‌المللی.
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشکده بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.
 • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشکده و سایر مؤسسات.
 • تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشکده.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه.
 • راه‌اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشکده در زمینه‌های تحصیلی، رفاهی، سلامت.
 • نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه‌های رفاهی آنان.
 •  برنامه‌ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشکده.
 • زمینه‌سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشکده.