معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

 

 

               

   

                                                 نام و نام خانوادگی: داود منیری

                                                 سمت: معاونت توسعه مدیریت ،هماهنگی و امور پشتیبانی

                                                 رشته: مدیریت دولتی

                                                 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

 

اهم وظایف

 •    سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
 •    تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 •     صدور دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی آن.
 •    نظارت در تنظیم بودجه دانشکده.
 •    نظارت بر انجام کلیه امور مالی دانشکده و حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 •    نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی و مالی دانشکده.
 •     تهیه و توزیع گزارشات مالی و ارائه به مقامات ذیصلاح.
 •    شرکت در کمیسیون ها، سمینارها، جلسات و تهیه گزارشات لازم.

سوابق قبلی

 •    

  سوابق حرفه ای

  سمت سازمانی: مدیر اداره امور اداری

   

  • ارزیاب شایستگی مدیران حرفه ای
  • عضو کمیته بهروری                   
  • عضو کمیته ارزیابی اموال
  • عضو کمیته معاملات در سطح متوسط
  • رییس کمیته صندوق 6درصد کارکنان

   

  • عضو و دبیر کمیته مدیرت سبز
  • عضو کمیته راهبردی اجرایی آموزش و توانمند سازی کارکنان
  • عضوکمیته تخصصی سرمایه انسانی
  • مدیر ایمنی و بهداشت محیط کار(HSE)
  • عضوکمیته تخصصی ساختار  مدیریت
  • عضوکمیته اجرایی نظام یکپارچه مدیریت کیفیت IMS
  • عضو و نماینده رییس دانشکده در کمیسیون مناقصات و مزایده
  • عضو کمیته انضباطی کارکنان
  • عضو و دبیر کمیته ارتقای سلامت نظام ادری