ارتباط با ما

 

 - ریاست دانشکده  (دکتر صادق عباسی شاهکوه)

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳     داخلی ۳۰۳

---------------------------------------------------------------------------------

-  معاونت آموزشی و پژوهشی (دکتر حسن یگانه)

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳      داخلی ۱۰۷

---------------------------------------------------------------------------------

- معاونت پشتیبانی (آقای داود منیری)

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳      داخلی  ۱۱۰

---------------------------------------------------------------------------------

 - اداره آموزش (آقای محمد احمدی

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳      داخلی 134- مستقیم: 44658456 

---------------------------------------------------------------------------------

 - روابط عمومی (آقای جمشید زاهدی

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳      داخلی ۱۰۲

---------------------------------------------------------------------------------

- واحد انفورماتیک (آقای علی خسروجردی)

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳      داخلی ۱۲۷

---------------------------------------------------------------------------------

- رئیس اداره امور اداری (آقای مقصود زراعت)

۴۴۶۵۹۶۹۱-۳      داخلی  ۱۰۸

---------------------------------------------------------------------------------

- رئیس اداره امور مالی (سرکار خانم عفیف )

44659661-۳   داخلی ۱۴۲

---------------------------------------------------------------------------------

- حراست (آقای محمد سیفی)

۴۴۶۵۹۶۶۱-۳      داخلی ۱۰۹